ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

MỌI NGƯỜI CHUYỂN SANG SỬ DỤNG THEPAY.VN NHÉ ! WEBSITE NÀY BÂY GIỜ CHỈ HỖ TRỢ ĐẨY THẺ QUA API

( DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG THAY ĐỔI )

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
API CẤP 1 14.5% 16.1% 15.2% 15.5% 15.5% 15% 15% 14.1% 14.1%
API CẤP 2 14% 15.6% 14.7% 15% 15.1% 14.6% 14.6% 13.9% 13.9%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
API CẤP 1 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.4%
API CẤP 2 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.8% 9.9% 9.9% 10.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
API CẤP 1 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 14% 14% 14%
API CẤP 2 17% 17% 17% 17% 15.6% 13.7% 13.7% 13.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
API CẤP 1 25.6% 25.6% 25.6% 25.6% 25.6% 25.6% 25.6% 25.6%
API CẤP 2 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
API CẤP 1 11.4% 11.4% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
API CẤP 2 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
API CẤP 1 14.1% 14.1% 0% 14.1% 14% 14% 100.5% 14% 14% 100.5% 15.5% 16%
API CẤP 2 13.6% 13.6% 0% 13.6% 13.6% 13.6% 100.1% 13.6% 13.6% 100.1% 15.1% 15.6%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
API CẤP 1 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
API CẤP 2 10.2% 10.2% 10.3% 10.3% 10.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
API CẤP 1 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13.5% 13.5% 15.5%
API CẤP 2 11.5% 11.5% 11.5% 11.6% 11.6% 11.7% 11.7% 11.7% 13.2% 13.2% 15.2%
Nhóm 20.000đ
API CẤP 1 17%
API CẤP 2 17%