ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

MỌI NGƯỜI CHUYỂN SANG SỬ DỤNG THEPAY.VN NHÉ ! WEBSITE NÀY BÂY GIỜ CHỈ HỖ TRỢ ĐẨY THẺ QUA API

( DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG THAY ĐỔI )

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
API CẤP 1 10% 13.9% 14.5% 14.8% 14.8% 14% 14% 12.9% 13.6%
API CẤP 2 9.5% 13.4% 14% 14.3% 14.4% 13.6% 13.6% 12.7% 13.4%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
API CẤP 1 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 11.5%
API CẤP 2 9% 9% 9% 9% 9.1% 9.2% 9.2% 11.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
API CẤP 1 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5%
API CẤP 2 17% 17% 17% 17% 15.1% 14.2% 14.2% 14.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
API CẤP 1 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%
API CẤP 2 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
API CẤP 1 9.6% 9.6% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%
API CẤP 2 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
API CẤP 1 14.6% 14.6% 0% 14.6% 14.5% 14.5% 100.5% 14.5% 14.5% 100.5% 15.5% 15.5%
API CẤP 2 14.1% 14.1% 0% 14.1% 14.1% 14.1% 100.1% 14.1% 14.1% 100.1% 15.1% 15.1%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
API CẤP 1 11% 11% 11% 11% 11%
API CẤP 2 10.5% 10.5% 10.6% 10.6% 10.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
API CẤP 1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13.5% 13.5% 15.5%
API CẤP 2 9.5% 9.5% 9.5% 9.6% 9.6% 9.7% 9.7% 9.7% 13.2% 13.2% 15.2%
Nhóm 20.000đ
API CẤP 1 17%
API CẤP 2 17%